جهت مشخص نمودن مسیر کابل فیبر نوری خاکی و به منظور هشدار دادن و جلوگیری از صدمه دیدن کابل در اثر حفاری در مسیر کابل های فیبر نوری نصب می گردد.

ادامه مطلب...

جهت هدایت و مهار کابل بر روی دیوارهای اجری و سیمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه مطلب...

کاربرد لوله پست مخابراتی بعنوان محافظت کننده کابل بر روی دیوار جهت نصب پست های مخابراتی می باشد.

ادامه مطلب...

جهت مهار لوله پست مخابراتی بر روی دیوار مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه مطلب...

جهت مهار لوله پست مخابراتی بر روی دیوار مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه مطلب...