علمک فلزی مخابراتی (تیرک های شناسایی مخابراتی) جهت مشخص نمودن مسیر کابل فیبر نوری خاکی و به منظور هشدار دادن و جلوگیری از صدمه دیدن کابل در اثر حفاری در مسیر کابل های فیبر نوری نصب می گردد.

هم چنین نصب علمک مخابراتی (تیرک شناسایی مخابراتی) دسترسی به کابل و تعیین سریع محل خرابی کابل را امکان پذیر می نماید.