کاربرد لوله پست مخابراتی بعنوان محافظت کننده کابل بر روی دیوار جهت نصب پست های مخابراتی می باشد.

خصوصیات: داخل لوله ها بایستی صاف باشد بگونه ای که به کابل صدمه ای وارد نکند.

قطر خارجی لوله 42.2 میلیمتر طبق استاندارد DIN2440 و طول لوله 2.4 متر و 3 متر می باشد.

قطر خارجی لوله 42.2 میلیمتر طبق استاندارد DIN2440 و طول لوله 2.4 متر و 3 متر میباشد