جعبه پست مخابراتی ۱۵۰ زوجی

 جعبه پست مخابراتی ۲۰۰ زوجی

 جعبه پست مخابراتی ۳۰۰ زوجی

 جعبه پست مخابراتی ۴۰۰ زوجی

ادامه مطلب...

ترمینال IDC

ترمینال مخابراتی IDC

ترمینال مخابراتی ۱۰ زوجی IDC

ادامه مطلب...

پست پلیمری مخابراتی

پست ۳۰ زوجی پلیمری مخابراتی

پست ۵۰ زوجی پلیمری مخابراتی

ادامه مطلب...

جعبه پست فیبر نوری FAT

جعبه پست ۱۲FAT کر SS

جعبه پست ۲۴FAT کر M

ادامه مطلب...

پچکورد UPC

پچکورد APC

ادامه مطلب...